Commit 5109f694 authored by Weblate's avatar Weblate

Merge branch 'origin/develop' into Weblate.

parents c1d9d967 e691f78c
This diff is collapsed.
{}
\ No newline at end of file
{
"Dismiss": "Odbaci",
"Create Account": "Otvori račun",
"Sign In": "Prijavite se",
"Explore rooms": "Istražite sobe"
}
This diff is collapsed.
This diff is collapsed.
......@@ -618,7 +618,7 @@
"%(senderDisplayName)s removed the room name.": "%(senderDisplayName)s eemaldas jututoa nime.",
"%(senderDisplayName)s changed the room name from %(oldRoomName)s to %(newRoomName)s.": "%(senderDisplayName)s muutis jututoa vana nime %(oldRoomName)s uueks nimeks %(newRoomName)s.",
"%(senderDisplayName)s changed the room name to %(roomName)s.": "%(senderDisplayName)s muutis jututoa nimeks %(roomName)s.",
"Show info about bridges in room settings": "Näita jututoa seadistustes teavet võrgusildade kohta",
"Show info about bridges in room settings": "Näita jututoa seadistustes teavet sõnumisildade kohta",
"Upload": "Lae üles",
"Save": "Salvesta",
"General": "Üldist",
......@@ -1578,7 +1578,7 @@
"You have successfully set a password and an email address!": "Salasõna loomine ja e-posti aadressi salvestamine õnnestus!",
"You can now return to your account after signing out, and sign in on other devices.": "Nüüd sa saad peale väljalogimist pöörduda tagasi oma konto juurde või logida sisse muudest seadmetest.",
"Remember, you can always set an email address in user settings if you change your mind.": "Jäta meelde, et sa saad alati hiljem määrata kasutajaseadetest oma e-posti aadressi.",
"Use bots, bridges, widgets and sticker packs": "Kasuta roboteid, võrgusildu, vidinaid või kleepsupakke",
"Use bots, bridges, widgets and sticker packs": "Kasuta roboteid, sõnumisildu, vidinaid või kleepsupakke",
"Upload all": "Lae kõik üles",
"This file is <b>too large</b> to upload. The file size limit is %(limit)s but this file is %(sizeOfThisFile)s.": "See fail on üleslaadimiseks <b>liiga suur</b>. Üleslaetavate failide mahupiir on %(limit)s, kuid selle faili suurus on %(sizeOfThisFile)s.",
"Appearance": "Välimus",
......@@ -2459,5 +2459,52 @@
"User settings": "Kasutaja seadistused",
"Community and user menu": "Kogukonna ja kasutaja menüü",
"Privacy": "Privaatsus",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Lisa ( ͡° ͜ʖ ͡°) smaili vormindamata sõnumi algusesse"
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Lisa ( ͡° ͜ʖ ͡°) smaili vormindamata sõnumi algusesse",
"Unknown App": "Tundmatu rakendus",
"%(count)s results|one": "%(count)s tulemus",
"Room Info": "Jututoa teave",
"Apps": "Rakendused",
"Unpin app": "Eemalda rakenduse klammerdus",
"Edit apps, bridges & bots": "Muuda rakendusi, sõnumisildu ja roboteid",
"Add apps, bridges & bots": "Lisa rakendusi, sõnumisildu ja roboteid",
"Not encrypted": "Krüptimata",
"About": "Rakenduse teave",
"%(count)s people|other": "%(count)s inimest",
"%(count)s people|one": "%(count)s isik",
"Show files": "Näita faile",
"Room settings": "Jututoa seadistused",
"Take a picture": "Tee foto",
"Pin to room": "Klammerda jututoa külge",
"You can only pin 2 apps at a time": "Sul võib korraga olla vaid kaks klammerdatud rakendust",
"Unpin": "Eemalda klammerdus",
"Group call modified by %(senderName)s": "%(senderName)s muutis rühmakõnet",
"Group call started by %(senderName)s": "%(senderName)s algatas rühmakõne",
"Group call ended by %(senderName)s": "%(senderName)s lõpetas rühmakõne",
"Cross-signing is ready for use.": "Risttunnustamine on kasutamiseks valmis.",
"Cross-signing is not set up.": "Risttunnustamine on seadistamata.",
"Backup version:": "Varukoopia versioon:",
"Algorithm:": "Algoritm:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Selleks puhuks, kui sa kaotad ligipääsu kõikidele oma sessioonidele, tee varukoopia oma krüptovõtmetest ja kasutajakonto seadistustest. Unikaalse taastevõtmega tagad selle, et sinu varukoopia on turvaline.",
"Backup key stored:": "Varukoopia võti on salvestatud:",
"Backup key cached:": "Varukoopia võti on puhverdatud:",
"Secret storage:": "Turvahoidla:",
"ready": "valmis",
"not ready": "ei ole valmis",
"Secure Backup": "Turvaline varundus",
"End Call": "Lõpeta kõne",
"Remove the group call from the room?": "Kas eemaldame jututoast rühmakõne?",
"You don't have permission to remove the call from the room": "Sinul pole õigusi rühmakõne eemaldamiseks sellest jututoast",
"Start a conversation with someone using their name or username (like <userId/>).": "Alusta vestlust kasutades teise osapoole nime või kasutajanime (näiteks <userId/>).",
"This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>": "Sellega ei kutsu sa teda %(communityName)s kogukonna liikmeks. %(communityName)s kogukonna kutse saatmiseks klõpsi <a>siin</a>",
"Invite someone using their name, username (like <userId/>) or <a>share this room</a>.": "Kutsu kedagi tema nime, kasutajanime (nagu <userId/>) alusel või <a>jaga seda jututuba</a>.",
"Safeguard against losing access to encrypted messages & data": "Hoia ära, et kaotad ligipääsu krüptitud sõnumitele ja andmetele",
"not found in storage": "ei leidunud turvahoidlas",
"Widgets": "Vidinad",
"Edit widgets, bridges & bots": "Muuda vidinaid, võrgusildu ja roboteid",
"Add widgets, bridges & bots": "Lisa vidinaid, võrgusildu ja roboteid",
"You can only pin 2 widgets at a time": "Korraga saavad kinniklammerdatud olla vaid 2 vidinat",
"Minimize widget": "Vähenda vidinat",
"Maximize widget": "Suurenda vidinat",
"Your server requires encryption to be enabled in private rooms.": "Sinu koduserveri seadistused eeldavad, et mitteavalikud jututoad asutavad läbivat krüptimist.",
"Unable to set up keys": "Krüptovõtmete kasutuselevõtmine ei õnnestu"
}
......@@ -2458,5 +2458,53 @@
"Failed to find the general chat for this community": "Non se atopou o chat xenérico para esta comunidade",
"Community settings": "Axustes da comunidade",
"User settings": "Axustes de usuaria",
"Community and user menu": "Menú de usuaria e comunidade"
"Community and user menu": "Menú de usuaria e comunidade",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Engade ( ͡° ͜ʖ ͡°) a unha mensaxe de texto-plano",
"Unknown App": "App descoñecida",
"%(count)s results|one": "%(count)s resultado",
"Room Info": "Info da sala",
"Apps": "Apps",
"Unpin app": "Desafixar app",
"Edit apps, bridges & bots": "Editar apps, pontes e bots",
"Add apps, bridges & bots": "Engadir apps, pontes e bots",
"Not encrypted": "Sen cifrar",
"About": "Acerca de",
"%(count)s people|other": "%(count)s persoas",
"%(count)s people|one": "%(count)s persoa",
"Show files": "Mostrar ficheiros",
"Room settings": "Axustes da sala",
"Take a picture": "Tomar unha foto",
"Pin to room": "Fixar a sala",
"You can only pin 2 apps at a time": "Só podes fixar 2 apps ó tempo",
"Unpin": "Desafixar",
"Group call modified by %(senderName)s": "Chamada en grupo modificada por %(senderName)s",
"Group call started by %(senderName)s": "Chamada en grupo iniciada por %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "Chamada en grupo rematada por %(senderName)s",
"Cross-signing is ready for use.": "A Sinatura-Cruzada está lista para usar.",
"Cross-signing is not set up.": "Non está configurada a Sinatura-Cruzada.",
"Backup version:": "Versión da copia:",
"Algorithm:": "Algoritmo:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Fai copia de apoio das chaves de cifrado para a continxencia de perder o acceso a todas as sesións. As chaves quedarán aseguradas cunha Chave de Recuperación única.",
"Backup key stored:": "Chave da copia gardada:",
"Backup key cached:": "Chave da copia na caché:",
"Secret storage:": "Almacenaxe segreda:",
"ready": "lista",
"not ready": "non lista",
"Secure Backup": "Copia Segura",
"End Call": "Finalizar chamada",
"Remove the group call from the room?": "Eliminar a chamada en grupo da sala?",
"You don't have permission to remove the call from the room": "Non tes permiso para eliminar a chamada da sala",
"Safeguard against losing access to encrypted messages & data": "Protéxete de perder o acceso a mensaxes e datos cifrados",
"not found in storage": "non atopado no almacenaxe",
"Start a conversation with someone using their name or username (like <userId/>).": "Inicia unha conversa con alguén usando o seu nome ou nome de usuaria (como <userId/>).",
"This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>": "Esto non as convidará a %(communityName)s. Para convidar alguén a %(communityName)s, preme <a>aquí</a>",
"Invite someone using their name, username (like <userId/>) or <a>share this room</a>.": "Convida a alguén usando o seu nome, nome de usuaria (como <userId/>) ou <a>comparte esta sala</a>.",
"Unable to set up keys": "Non se puideron configurar as chaves",
"Widgets": "Widgets",
"Edit widgets, bridges & bots": "Editar widgets, pontes e bots",
"Add widgets, bridges & bots": "Engade widgets, pontes e bots",
"You can only pin 2 widgets at a time": "Só podes fixar 2 widgets ó mesmo tempo",
"Minimize widget": "Minimizar widget",
"Maximize widget": "Maximizar widget",
"Your server requires encryption to be enabled in private rooms.": "O servidor require que actives o cifrado nas salas privadas."
}
......@@ -31,7 +31,7 @@
"Default Device": "Alapértelmezett eszköz",
"Microphone": "Mikrofon",
"Camera": "Kamera",
"Advanced": "Speciális",
"Advanced": "Haladó",
"Always show message timestamps": "Üzenet időbélyeg folyamatos megjelenítése",
"Authentication": "Azonosítás",
"Failed to change password. Is your password correct?": "Nem sikerült megváltoztatni a jelszót. Helyesen írtad be a jelszavadat?",
......@@ -1070,7 +1070,7 @@
"Identity Server URL": "Azonosítási Szerver URL",
"Free": "Szabad",
"Join millions for free on the largest public server": "Milliók kapcsolódnak ingyen a legnagyobb nyilvános szerveren",
"Premium": "Pérmium",
"Premium": "Pmium",
"Premium hosting for organisations <a>Learn more</a>": "Prémium üzemeltetés szervezetek részére <a>Tudj meg többet</a>",
"Other": "Más",
"Find other public servers or use a custom server": "Találj más nyilvános szervereket vagy használj egyedi szervert",
......@@ -2457,5 +2457,50 @@
"Failed to find the general chat for this community": "Ehhez a közösséghez nem található általános csevegés",
"Community settings": "Közösségi beállítások",
"User settings": "Felhasználói beállítások",
"Community and user menu": "Közösségi és felhasználói menü"
"Community and user menu": "Közösségi és felhasználói menü",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "( ͡° ͜ʖ ͡°) -t tesz a szöveg elejére",
"Unknown App": "Ismeretlen alkalmazás",
"Privacy": "Adatvédelem",
"%(count)s results|one": "%(count)s találat",
"Room Info": "Szoba információ",
"Apps": "Alkalmazások",
"Unpin app": "Alkalmazás kitűzésének megszüntetése",
"Edit apps, bridges & bots": "Alkalmazások, hidak és botok szerkesztése",
"Add apps, bridges & bots": "Alkalmazások, hidak és botok hozzáadása",
"Not encrypted": "Nem titkosított",
"About": "Névjegy",
"%(count)s people|other": "%(count)s személy",
"%(count)s people|one": "%(count)s személy",
"Show files": "Fájlok megjelenítése",
"Room settings": "Szoba beállítások",
"Take a picture": "Fénykép készítése",
"Pin to room": "A szobába kitűz",
"You can only pin 2 apps at a time": "Csak 2 alkalmazást tűzhetsz ki egyszerre",
"Unpin": "Leszed",
"Group call modified by %(senderName)s": "A konferenciahívást módosította: %(senderName)s",
"Group call started by %(senderName)s": "A konferenciahívást elindította: %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "A konferenciahívást befejezte: %(senderName)s",
"Cross-signing is ready for use.": "Eszközök közötti hitelesítés kész a használatra.",
"Cross-signing is not set up.": "Eszközök közötti hitelesítés nincs beállítva.",
"Backup version:": "Mentés verzió:",
"Algorithm:": "Algoritmus:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Ments el a titkosítási kulcsaidat a fiókadatokkal arra az esetre ha levesztenéd a hozzáférést a munkameneteidhez. A kulcsok egy egyedi visszaállítási kulccsal lesznek védve.",
"Backup key stored:": "Mentési kulcs tár:",
"Backup key cached:": "Mentési kulcs gyorsítótár:",
"Secret storage:": "Biztonsági tároló:",
"ready": "kész",
"not ready": "nem kész",
"Secure Backup": "Biztonsági Mentés",
"End Call": "Hívás befejezése",
"Remove the group call from the room?": "Törlöd a konferenciahívást a szobából?",
"You don't have permission to remove the call from the room": "A konferencia hívás törléséhez nincs jogosultságod",
"Start a conversation with someone using their name or username (like <userId/>).": "Indíts beszélgetést valakivel és használd hozzá a nevét vagy a felhasználói nevét (mint <userId/>).",
"This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>": "Ez nem hívja meg őket ebbe a közösségbe: %(communityName)s. Hogy meghívj valakit ebbe a közösségbe: %(communityName)s kattints <a>ide</a>",
"Invite someone using their name, username (like <userId/>) or <a>share this room</a>.": "Hívj meg valakit a nevével, felhasználói nevével (pl. <userId/>) vagy <a>oszd meg ezt a szobát</a>.",
"Add widgets, bridges & bots": "Widget-ek, hidak, és botok hozzáadása",
"You can only pin 2 widgets at a time": "Egyszerre csak 2 widget-et lehet kitűzni",
"Minimize widget": "Widget minimalizálása",
"Maximize widget": "Widget maximalizálása",
"Your server requires encryption to be enabled in private rooms.": "A szervered megköveteli, hogy a titkosítás be legyen kapcsolva a privát szobákban.",
"Unable to set up keys": "Nem sikerült a kulcsok beállítása"
}
......@@ -2452,5 +2452,49 @@
"Private rooms can be found and joined by invitation only. Public rooms can be found and joined by anyone in this community.": "Le stanze private possono essere trovate e visitate solo con invito. Le stanze pubbliche invece sono aperte a tutti i membri di questa comunità.",
"You might enable this if the room will only be used for collaborating with internal teams on your homeserver. This cannot be changed later.": "Dovresti attivarlo se questa stanza verrà usata solo per collaborazioni tra squadre interne nel tuo homeserver. Non può essere cambiato in seguito.",
"You might disable this if the room will be used for collaborating with external teams who have their own homeserver. This cannot be changed later.": "Dovresti disattivarlo se questa stanza verrà usata per collaborazioni con squadre esterne che hanno il loro homeserver. Non può essere cambiato in seguito.",
"Block anyone not part of %(serverName)s from ever joining this room.": "Blocca l'accesso alla stanza per chiunque non faccia parte di %(serverName)s."
"Block anyone not part of %(serverName)s from ever joining this room.": "Blocca l'accesso alla stanza per chiunque non faccia parte di %(serverName)s.",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Antepone ( ͡° ͜ʖ ͡°) ad un messaggio di testo",
"Group call modified by %(senderName)s": "Chiamata di gruppo modificata da %(senderName)s",
"Group call started by %(senderName)s": "Chiamata di gruppo iniziata da %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "Chiamata di gruppo terminata da %(senderName)s",
"Unknown App": "App sconosciuta",
"Cross-signing is ready for use.": "La firma incrociata è pronta all'uso.",
"Cross-signing is not set up.": "La firma incrociata non è impostata.",
"Backup version:": "Versione backup:",
"Algorithm:": "Algoritmo:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Fai il backup delle tue chiavi di crittografia con i dati del tuo account in caso perdessi l'accesso alle sessioni. Le tue chiavi saranno protette con una chiave di recupero univoca.",
"Backup key stored:": "Chiave di backup salvata:",
"Backup key cached:": "Chiave di backup in cache:",
"Secret storage:": "Archivio segreto:",
"ready": "pronto",
"not ready": "non pronto",
"Secure Backup": "Backup Sicuro",
"Privacy": "Privacy",
"%(count)s results|one": "%(count)s risultato",
"Room Info": "Info stanza",
"Apps": "App",
"Unpin app": "Sblocca app",
"Edit apps, bridges & bots": "Modifica app, bridge e bot",
"Add apps, bridges & bots": "Aggiungi app, bridge e bot",
"Not encrypted": "Non cifrato",
"About": "Al riguardo",
"%(count)s people|other": "%(count)s persone",
"%(count)s people|one": "%(count)s persona",
"Show files": "Mostra file",
"Room settings": "Impostazioni stanza",
"Take a picture": "Scatta una foto",
"Pin to room": "Fissa nella stanza",
"You can only pin 2 apps at a time": "Puoi fissare solo 2 app alla volta",
"There was an error updating your community. The server is unable to process your request.": "Si è verificato un errore nell'aggiornamento della comunità. Il server non riesce ad elaborare la richiesta.",
"Update community": "Aggiorna comunità",
"May include members not in %(communityName)s": "Può includere membri non in %(communityName)s",
"Start a conversation with someone using their name, username (like <userId/>) or email address. This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>.": "Inizia una conversazione con qualcuno usando il suo nome, nome utente (come <userId/>) o indirizzo email. Ciò non lo inviterà in %(communityName)s. Per invitare qualcuno in %(communityName)s, clicca <a>qui</a>.",
"Unpin": "Sblocca",
"Failed to find the general chat for this community": "Impossibile trovare la chat generale di questa comunità",
"Community settings": "Impostazioni comunità",
"User settings": "Impostazioni utente",
"Community and user menu": "Menu comunità e utente",
"End Call": "Chiudi chiamata",
"Remove the group call from the room?": "Rimuovere la chiamata di gruppo dalla stanza?",
"You don't have permission to remove the call from the room": "Non hai l'autorizzazione per rimuovere la chiamata dalla stanza"
}
......@@ -126,7 +126,7 @@
"You are not receiving desktop notifications": "デスクトップ通知を受け取っていません",
"Update": "アップデート",
"Unable to fetch notification target list": "通知先リストを取得できませんでした",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "%(date)s に %(user)s によりアップロードされました",
"Uploaded on %(date)s by %(user)s": "このファイルは %(date)s に %(user)s によりアップロードされました",
"Send Custom Event": "カスタムイベントを送信する",
"All notifications are currently disabled for all targets.": "現在すべての対象についての全通知が無効です。",
"Failed to send logs: ": "ログの送信に失敗しました: ",
......@@ -341,7 +341,7 @@
"Unable to connect to Homeserver. Retrying...": "ホームサーバーに接続できません。 再試行中...",
"Your browser does not support the required cryptography extensions": "お使いのブラウザは、必要な暗号化拡張機能をサポートしていません",
"Not a valid %(brand)s keyfile": "有効な%(brand)sキーファイルではありません",
"Authentication check failed: incorrect password?": "認証チェックに失敗しました: パスワードの間違い?",
"Authentication check failed: incorrect password?": "認証に失敗しました: パスワードの間違っている可能性があります。",
"Sorry, your homeserver is too old to participate in this room.": "申し訳ありませんが、あなたのホームサーバーはこの部屋に参加するには古すぎます。",
"Please contact your homeserver administrator.": "ホームサーバー管理者に連絡してください。",
"Failed to join room": "部屋に参加できませんでした",
......@@ -454,7 +454,7 @@
"(~%(count)s results)|one": "(~%(count)s 結果)",
"Join Room": "部屋に入る",
"Forget room": "部屋を忘れる",
"Share room": "部屋を共有する",
"Share room": "部屋を共有",
"Community Invites": "コミュニティへの招待",
"Invites": "招待",
"Unban": "ブロック解除",
......@@ -508,10 +508,10 @@
"When someone puts a URL in their message, a URL preview can be shown to give more information about that link such as the title, description, and an image from the website.": "メッセージにURLを入力すると、URLプレビューが表示され、タイトル、説明、ウェブサイトからの画像など、そのリンクに関する詳細情報が表示されます。",
"Error decrypting audio": "オーディオの復号化エラー",
"Error decrypting attachment": "添付ファイルの復号化エラー",
"Decrypt %(text)s": "%(text)s を解読する",
"Decrypt %(text)s": "%(text)s を復号",
"Download %(text)s": "%(text)s をダウンロード",
"Invalid file%(extra)s": "無効なファイル %(extra)s",
"Error decrypting image": "イメージの復号化エラー",
"Error decrypting image": "画像の復号中にエラーが発生しました",
"Error decrypting video": "動画の復号エラー",
"%(senderDisplayName)s changed the avatar for %(roomName)s": "%(senderDisplayName)s が %(roomName)s のアバターを変更しました",
"%(senderDisplayName)s removed the room avatar.": "%(senderDisplayName)s がルームアバターを削除しました。",
......@@ -783,7 +783,7 @@
"Connectivity to the server has been lost.": "サーバーへの接続が失われました。",
"Sent messages will be stored until your connection has returned.": "送信されたメッセージは、接続が復旧するまで保存されます。",
"Active call": "アクティブコール",
"There's no one else here! Would you like to <inviteText>invite others</inviteText> or <nowarnText>stop warning about the empty room</nowarnText>?": "他に誰もいません! <inviteText>他のユーザーを招待</inviteText>または<nowarnText>空の部屋に関する警告を停止しますか</nowarnText>?",
"There's no one else here! Would you like to <inviteText>invite others</inviteText> or <nowarnText>stop warning about the empty room</nowarnText>?": "この部屋には他に誰もいません!:<inviteText>他のユーザーを招待</inviteText>・<nowarnText>この警告を停止</nowarnText>",
"You seem to be uploading files, are you sure you want to quit?": "ファイルをアップロードしているようですが、中止しますか?",
"You seem to be in a call, are you sure you want to quit?": "通話中のようですが、本当にやめたいですか?",
"Search failed": "検索に失敗しました",
......@@ -1319,7 +1319,7 @@
"Set addresses for this room so users can find this room through your homeserver (%(localDomain)s)": "他のユーザーがあなたのホームサーバー (%(localDomain)s) を通じてこの部屋を見つけられるよう、アドレスを設定しましょう",
"Enter recovery key": "リカバリキーを入力",
"Verify this login": "このログインを承認",
"Signing In...": "サインインしています...",
"Signing In...": "サインイン...",
"If you've joined lots of rooms, this might take a while": "たくさんの部屋に参加している場合は、時間がかかる可能性があります",
"Confirm your identity by verifying this login from one of your other sessions, granting it access to encrypted messages.": "このログインを他のセッションで承認し、あなたの認証情報を確認すれば、暗号化されたメッセージへアクセスできるようになります。",
"This requires the latest %(brand)s on your other devices:": "最新版の %(brand)s が他のあなたのデバイスで実行されている必要があります:",
......@@ -1387,5 +1387,41 @@
"Your server": "あなたのサーバー",
"Matrix": "Matrix",
"Add a new server": "新しいサーバーを追加",
"Server name": "サーバー名"
"Server name": "サーバー名",
"Privacy": "プライバシー",
"Syncing...": "同期中...",
"<a>Log in</a> to your new account.": "新しいアカウントで<a>ログイン</a>する。",
"Use Recovery Key or Passphrase": "リカバリーキーまたはパスフレーズを使う",
"Use Recovery Key": "リカバリーキーを使う",
"%(brand)s Web": "%(brand)s ウェブ",
"%(brand)s Desktop": "%(brand)s デスクトップ",
"%(brand)s iOS": "%(brand)s iOS",
"%(brand)s Android": "%(brand)s Android",
"Your recovery key": "あなたのリカバリーキー",
"a few seconds ago": "数秒前",
"about a minute ago": "約1分前",
"about an hour ago": "約1時間前",
"about a day ago": "約1日前",
"a few seconds from now": "今から数秒前",
"about a minute from now": "今から約1分前",
"%(num)s minutes from now": "今から %(num)s 分前",
"about an hour from now": "今から約1時間前",
"%(num)s hours from now": "今から %(num)s 時間前",
"about a day from now": "今から約1日前",
"%(num)s days from now": "今から %(num)s 日前",
"%(name)s (%(userId)s)": "%(name)s (%(userId)s)",
"User %(user_id)s may or may not exist": "ユーザー %(user_id)s は存在しないとは限りません",
"Unknown App": "未知のアプリ",
"Room Info": "部屋の情報",
"About": "概要",
"%(count)s people|other": "%(count)s 人の参加者",
"%(count)s people|one": "%(count)s 人の参加者",
"Show files": "ファイルを表示",
"Room settings": "部屋の設定",
"Show image": "画像を表示",
"Upload files (%(current)s of %(total)s)": "ファイルのアップロード (%(current)s/%(total)s)",
"Upload files": "ファイルのアップロード",
"Upload all": "全てアップロード",
"No files visible in this room": "この部屋にファイルはありません",
"Attach files from chat or just drag and drop them anywhere in a room.": "チャットでファイルを添付するか、部屋のどこかにドラッグ&ドロップするとファイルを追加できます。"
}
......@@ -2410,5 +2410,33 @@
"Can't connect to homeserver - please check your connectivity, ensure your <a>homeserver's SSL certificate</a> is trusted, and that a browser extension is not blocking requests.": "Yegguma ad yeqqen ɣer uqeddac agejdan - ttxil-k·m senqed tuqqna-inek·inem, tḍemneḍ belli <a>aselken n SSL n uqeddac agejdan</a> yettwattkal, rnu aseɣzan n yiminig-nni ur issewḥal ara isutar.",
"Your new account (%(newAccountId)s) is registered, but you're already logged into a different account (%(loggedInUserId)s).": "Amiḍan-ik·im amaynut (%(newAccountId)s) yettwaseklas, maca teqqneḍ yakan ɣer umiḍan wayeḍ (%(loggedInUserId)s).",
"Your recovery key is a safety net - you can use it to restore access to your encrypted messages if you forget your recovery passphrase.": "Tasarut-ik·im n tririt d azeṭṭa aɣelsan - tzemreḍ ad tt-tesqedceḍ i wakken ad d-terreḍ anekcum ɣer yiznan-ik·im yettwawgelhen ma yella tettuḍ tafyirt-ik·im tuffirt n tririt.",
"Trophy": "Arraz"
"Trophy": "Arraz",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Irennu ( ͡° ͜ʖ ͡°) ɣer yizen s uḍris arewway",
"Group call modified by %(senderName)s": "Asiwel n ugraw yettwabeddel sɣur %(senderName)s",
"Group call started by %(senderName)s": "Asiwel n ugraw yebda-t-id %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "Asiwel n ugraw yekfa-t %(senderName)s",
"Unknown App": "Asnas arussin",
"Cross-signing is ready for use.": "Azmul anmidag yewjed i useqdec.",
"Cross-signing is not set up.": "Azmul anmidag ur yettwasebded ara.",
"Backup version:": "Lqem n uklas:",
"Algorithm:": "Alguritm:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Kkes tisura-k•m n uwgelhen s yisefka n umiḍan-ik•im ma ur tezmireḍ ara ad tkecmeḍ ɣer tɣimiyin-ik•im. Tisura-k•m ad ttwaɣellsent s yiwet n tsarut n tiririt.",
"Backup key stored:": "Tasarut n uklas tettwaḥrez:",
"ready": "yewjed",
"not ready": "ur yewjid ara",
"Secure Backup": "Aklas aɣellsan",
"Privacy": "Tabaḍnit",
"Room Info": "Talɣut ɣef texxamt",
"Apps": "Isnasen",
"Not encrypted": "Ur yettwawgelhen ara",
"About": "Ɣef",
"%(count)s people|other": "%(count)s n yimdanen",
"%(count)s people|one": "%(count)s n umdan",
"Show files": "Sken ifuyla",
"Room settings": "Iɣewwaṛen n texxamt",
"Take a picture": "Ṭṭef tawlaft",
"There was an error updating your community. The server is unable to process your request.": "Tella-d tuccḍa deg uleqqem n temɣiwent-ik•im. Aqeddac ur izmir ara ad isesfer asuter.",
"Update community": "Leqqem tamɣiwent",
"May include members not in %(communityName)s": "Yezmer ad d-isseddu iɛeggalen ur nelli deg %(communityName)s",
"Start a conversation with someone using their name, username (like <userId/>) or email address. This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>.": "Bdu adiwenni akked ḥedd s useqdec n yisem-is, isem uffir (am <userId/>) neɣ tansa imayl. Aya ur ten-iecced ara ɣer %(communityName)s. Akked ad d-tnecdeḍ yiwen ɣer %(communityName)s sit ɣef <a>da</a>."
}
......@@ -2026,5 +2026,6 @@
"To return to your account in future you need to set a password": "Zonder wachtwoord kunt u later niet tot uw account terugkeren",
"Restart": "Herstarten",
"People": "Tweegesprekken",
"Set a room address to easily share your room with other people.": "Geef het gesprek een adres om het gemakkelijk met anderen te kunnen delen."
"Set a room address to easily share your room with other people.": "Geef het gesprek een adres om het gemakkelijk met anderen te kunnen delen.",
"Invite people to join %(communityName)s": "Stuur uitnodigingen voor %(communityName)s"
}
......@@ -866,7 +866,7 @@
"Submit debug logs": "Submeter registros de depuração",
"Debug logs contain application usage data including your username, the IDs or aliases of the rooms or groups you have visited and the usernames of other users. They do not contain messages.": "Os registros de depuração contêm dados de uso do aplicativo, incluindo seu nome de usuário, os IDs ou aliases das salas ou comunidades que você visitou e os nomes de usuários de outros usuários. Eles não contêm mensagens.",
"Before submitting logs, you must <a>create a GitHub issue</a> to describe your problem.": "Antes de enviar os registros, você deve <a>criar um bilhete de erro no GitHub</a> para descrever seu problema.",
"Unable to load commit detail: %(msg)s": "Não é possível carregar os detalhes do commit: %(msg)s",
"Unable to load commit detail: %(msg)s": "Não foi possível carregar os detalhes do envio: %(msg)s",
"To avoid losing your chat history, you must export your room keys before logging out. You will need to go back to the newer version of %(brand)s to do this": "Para evitar perder seu histórico de bate-papo, você precisa exportar as chaves da sua sala antes de se desconectar. Quando entrar novamente, você precisará usar a versão mais atual do %(brand)s",
"Incompatible Database": "Banco de dados incompatível",
"Continue With Encryption Disabled": "Continuar com criptografia desativada",
......
......@@ -2455,5 +2455,52 @@
"User settings": "Пользовательские настройки",
"Community and user menu": "Сообщество и меню пользователя",
"Privacy": "Конфиденциальность",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Добавляет ( ͡° ͜ʖ ͡°) к текстовому сообщению"
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Добавляет ( ͡° ͜ʖ ͡°) к текстовому сообщению",
"Unknown App": "Неизвестное приложение",
"%(count)s results|one": "%(count)s результат",
"Room Info": "Информация о комнате",
"Apps": "Приложения",
"Unpin app": "Открепить приложение",
"Edit apps, bridges & bots": "Редактировать приложения, мосты и ботов",
"Add apps, bridges & bots": "Добавить приложения, мосты и ботов",
"Not encrypted": "Не зашифровано",
"About": "О приложение",
"%(count)s people|other": "%(count)s человек",
"%(count)s people|one": "%(count)s человек",
"Show files": "Показать файлы",
"Room settings": "Настройки комнаты",
"Take a picture": "Сделать снимок",
"Pin to room": "Закрепить в комнате",
"You can only pin 2 apps at a time": "Вы можете закрепить только 2 приложения за раз",
"Unpin": "Открепить",
"Cross-signing is ready for use.": "Кросс-подпись готова к использованию.",
"Cross-signing is not set up.": "Кросс-подпись не настроена.",
"Backup version:": "Версия резервной копии:",
"Algorithm:": "Алгоритм:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Сделайте резервную копию ключей шифрования с данными вашей учетной записи на случай, если вы потеряете доступ к своим сеансам. Ваши ключи будут защищены уникальным ключом восстановления.",
"Backup key stored:": "Резервный ключ сохранён:",
"Backup key cached:": "Резервный ключ кэширован:",
"Secret storage:": "Секретное хранилище:",
"ready": "готов",
"not ready": "не готов",
"Secure Backup": "Безопасное резервное копирование",
"Group call modified by %(senderName)s": "%(senderName)s изменил(а) групповой вызов",
"Group call started by %(senderName)s": "Групповой вызов начат %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "%(senderName)s завершил(а) групповой вызов",
"End Call": "Завершить звонок",
"Remove the group call from the room?": "Удалить групповой вызов из комнаты?",
"You don't have permission to remove the call from the room": "У вас нет разрешения на удаление звонка из комнаты",
"Safeguard against losing access to encrypted messages & data": "Защита от потери доступа к зашифрованным сообщениям и данным",
"not found in storage": "не найдено в хранилище",
"Widgets": "Виджеты",
"Edit widgets, bridges & bots": "Редактировать виджеты, мосты и ботов",
"Add widgets, bridges & bots": "Добавить виджеты, мосты и ботов",
"You can only pin 2 widgets at a time": "Вы можете закрепить только 2 виджета за раз",
"Minimize widget": "Свернуть виджет",
"Maximize widget": "Развернуть виджет",
"Your server requires encryption to be enabled in private rooms.": "Вашему серверу необходимо включить шифрование в приватных комнатах.",
"Start a conversation with someone using their name or username (like <userId/>).": "Начните разговор с кем-нибудь, используя его имя или имя пользователя (например, <userId/>).",
"This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>": "Это не пригласит их в %(communityName)s. Чтобы пригласить кого-нибудь в %(communityName)s, нажмите <a>здесь</a>",
"Invite someone using their name, username (like <userId/>) or <a>share this room</a>.": "Пригласите кого-нибудь, используя его имя, имя пользователя (например, <userId/>) или <a>поделитесь этой комнатой</a>.",
"Unable to set up keys": "Невозможно настроить ключи"
}
......@@ -295,7 +295,7 @@
"A text message has been sent to %(msisdn)s": "Na číslo %(msisdn)s bola odoslaná textová správa",
"Please enter the code it contains:": "Prosím, zadajte kód z tejto správy:",
"Start authentication": "Spustiť overenie",
"powered by Matrix": "Poháňa Matrix",
"powered by Matrix": "používa protokol Matrix",
"Sign in with": "Na prihlásenie sa použije",
"Email address": "Emailová adresa",
"Sign in": "Prihlásiť sa",
......
......@@ -2422,5 +2422,83 @@
"Error leaving room": "Gabim në dalje nga dhoma",
"Communities v2 prototypes. Requires compatible homeserver. Highly experimental - use with caution.": "Prototipe bashkësie v2. Lyp shërbyes Home të përputhshëm. Tejet eksperimentale - përdoreni me kujdes.",
"Explore rooms in %(communityName)s": "Eksploroni dhoma në %(communityName)s",
"Set up Secure Backup": "Ujdisni Kopjeruajtje të Sigurt"
"Set up Secure Backup": "Ujdisni Kopjeruajtje të Sigurt",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Një mesazhi tekst të thjeshtë vëri përpara ( ͡° ͜ʖ ͡°)",
"Unknown App": "Aplikacion i Panjohur",
"Cross-signing is ready for use, but secret storage is currently not being used to backup your keys.": "<em>Cross-signing</em> është gati për përdorim, por depozita e fshehtë s’është duke u përdorur për kopjeruajtje të kyçeve tuaj.",
"Privacy": "Privatësi",
"Explore community rooms": "Eksploroni dhoma bashkësie",
"%(count)s results|one": "%(count)s përfundim",
"Room Info": "Të dhëna Dhome",
"Apps": "Aplikacione",
"Unpin app": "Shfiksoje aplikacionin",
"Edit apps, bridges & bots": "Përpunoni aplikacione, ura & robotë",
"Add apps, bridges & bots": "Shtoni aplikacione, ura & robotë",
"Not encrypted": "Jo e fshehtëzuar",
"About": "Mbi",
"%(count)s people|other": "%(count)s vetë",
"%(count)s people|one": "%(count)s person",
"Show files": "Shfaq kartela",
"Room settings": "Rregullime dhome",
"Take a picture": "Bëni një foto",
"Pin to room": "Fiksoje te dhoma",
"You can only pin 2 apps at a time": "Mund të fiksoni vetëm 2 aplikacione në herë",
"Information": "Informacion",
"Add another email": "Shtoni email tjetër",
"People you know on %(brand)s": "Persona që njihni në %(brand)s",
"Send %(count)s invites|other": "Dërgo %(count)s ftesa",
"Send %(count)s invites|one": "Dërgo %(count)s ftesë",
"Invite people to join %(communityName)s": "Ftoni njerëz të marrin pjesë në %(communityName)s",
"There was an error creating your community. The name may be taken or the server is unable to process your request.": "Pati një gabim teksa krijohej bashkësia juaj. Emri mund të jetë i zënë ose shërbyesi s’arrin të merret me kërkesën tuaj.",
"Community ID: +<localpart />:%(domain)s": "ID Bashkësie: +<localpart />:%(domain)s",
"Use this when referencing your community to others. The community ID cannot be changed.": "Përdoreni këtë kur ia referoheni bashkësinë tuaj të tjerëve. ID-ja e bashkësisë s’mund të ndryshohet.",
"You can change this later if needed.": "Këtë mund ta ndryshoni më vonë, nëse ju duhet.",
"What's the name of your community or team?": "Cili është emri i bashkësisë apo ekipit tuaj?",
"Enter name": "Jepni emër",
"Add image (optional)": "Shtoni figurë (në daçi)",
"An image will help people identify your community.": "Një figurë do t’i ndihmojë njerëzit të identifikojnë bashkësinë tuaj.",
"Private rooms can be found and joined by invitation only. Public rooms can be found and joined by anyone.": "Dhoma private mund të gjenden dhe në to të hyhet vetëm me ftesë. Dhomat publike mund të gjenden dhe në to të hyhet nga kushdo.",
"Private rooms can be found and joined by invitation only. Public rooms can be found and joined by anyone in this community.": "Dhoma private mund të gjenden dhe në to të hyhet vetëm me ftesë. Dhomat publike mund të gjenden dhe në to të hyhet nga kushdo në këtë bashkësi.",
"You might enable this if the room will only be used for collaborating with internal teams on your homeserver. This cannot be changed later.": "Këtë mund ta aktivizonit, nëse kjo dhomë do të përdoret vetëm për bashkëpunim me ekipe të brendshëm në shërbyesin tuaj Home. Kjo s’mund të ndryshohet më vonë.",
"You might disable this if the room will be used for collaborating with external teams who have their own homeserver. This cannot be changed later.": "Këtë mund të çaktivizonit, nëse dhoma do të përdoret për bashkëpunim me ekipe të jashtëm që kanë shërbyesin e tyre Home. Kjo s’mund të ndryshohet më vonë.",
"Create a room in %(communityName)s": "Krijo një dhomë te %(communityName)s",
"Block anyone not part of %(serverName)s from ever joining this room.": "Bllokoji cilitdo që s’është pjesë e %(serverName)s marrjen pjesë në këtë dhomë.",
"There was an error updating your community. The server is unable to process your request.": "Pati një gabim teksa përditësohej bashkësia juaj. Shërbyesi s’është në gjendje të merret me kërkesën tuaj.",
"Update community": "Përditësoni bashkësinë",
"May include members not in %(communityName)s": "Mund të përfshijë anëtarë jo në %(communityName)s",
"Start a conversation with someone using their name, username (like <userId/>) or email address. This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>.": "Filloni një bisedë me dikë duke përdorur emrin e tij, emrin e përdoruesit (bie fjala, <userId/>) ose adresën e tij email. Kjo s’do të përbëjë ftesë për ta për t’u bërë pjesë e %(communityName)s. Për të ftuar dikë te %(communityName)s, klikoni <a>këtu</a>.",
"Unpin": "Shfiksoje",
"Create community": "Krijoni bashkësi",
"Failed to find the general chat for this community": "S’u arrit të gjendej fjalosja e përgjithshme për këtë bashkësi",
"Community settings": "Rregullime bashkësie",
"User settings": "Rregullime përdoruesi",
"Community and user menu": "Menu bashkësie dhe përdoruesish",
"End Call": "Përfundoje Thirrjen",
"Remove the group call from the room?": "Të hiqet nga dhoma thirrja e grupit?",
"You don't have permission to remove the call from the room": "S’keni leje të hiqni thirrjen nga dhoma",
"Group call modified by %(senderName)s": "Thirrja e grupit u modifikua nga %(senderName)s",
"Group call started by %(senderName)s": "Thirrje grupi e nisur nga %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "Thirrje grupi e përfunduar nga %(senderName)s",
"Safeguard against losing access to encrypted messages & data": "Mbrohuni nga humbja e hyrjes te mesazhe & të dhëna të fshehtëzuara",
"not found in storage": "s’u gjet në depozitë",
"Backup version:": "Version kopjeruajtjeje:",
"Algorithm:": "Algoritëm:",
"Back up your encryption keys with your account data in case you lose access to your sessions. Your keys will be secured with a unique Recovery Key.": "Kopjeruani kyçet tuaj të fshehtëzimit me të dhënat e llogarisë tuaj, për rastin kur humbni hyrje te sesionet tuaj. Kyçet tuaj do të sigurohen me një Kyç unik Rimarrjesh.",
"Backup key stored:": "Kyç kopjeruajtjesh i depozituar:",
"Backup key cached:": "Kyç kopjeruajtjesh i ruajtur në fshehtinë:",
"Secret storage:": "Depozitë e fshehtë:",
"ready": "gati",
"not ready": "jo gati",
"Secure Backup": "Kopjeruajtje e Sigurt",
"Widgets": "Widget-e",
"Edit widgets, bridges & bots": "Përpunoni widget-e, ura & robotë",
"Add widgets, bridges & bots": "Shtoni widget-e, ura & robotë",
"You can only pin 2 widgets at a time": "Mundeni të fiksoni vetëm 2 widget-e në herë",
"Minimize widget": "Minimizoje widget-in",
"Maximize widget": "Maksimizoj widget-in",
"Your server requires encryption to be enabled in private rooms.": "Shërbyesi juaj lyp që fshehtëzimi të jetë i aktivizuar në dhoma private.",
"Start a conversation with someone using their name or username (like <userId/>).": "Nisni një bisedë me dikë duke përdorur emrin e tij ose emrin e tij të përdoruesit (bie fjala, <userId/>).",
"This won't invite them to %(communityName)s. To invite someone to %(communityName)s, click <a>here</a>": "Kjo s’do ta ftojë te %(communityName)s. Që të ftoni dikë te %(communityName)s, klikoni <a>këtu</a>",
"Invite someone using their name, username (like <userId/>) or <a>share this room</a>.": "Ftoni dikë duke përdorur emrin e tij, emrin e tij të përdoruesit (bie fjala, <userId/>) ose <a>ndani me të këtë dhomë</a>.",
"Unable to set up keys": "S’arrihet të ujdisen kyçe"
}
......@@ -801,7 +801,7 @@
"Unpin Message": "Ta bort fastnålning",
"No pinned messages.": "Inga fastnålade meddelanden.",
"Pinned Messages": "Fastnålade meddelanden",
"Pin Message": "Nåla fast meddelande",
"Pin Message": "st meddelande",
"The exported file will allow anyone who can read it to decrypt any encrypted messages that you can see, so you should be careful to keep it secure. To help with this, you should enter a passphrase below, which will be used to encrypt the exported data. It will only be possible to import the data by using the same passphrase.": "Den exporterade filen kommer att låta de som kan läsa den att dekryptera alla krypterade meddelanden som du kan se, så du bör vara noga med att hålla den säker. För att hjälpa till med detta, bör du ange en lösenfras nedan, som kommer att användas för att kryptera exporterad data. Det kommer bara vara möjligt att importera data genom att använda samma lösenfras.",
"This process allows you to import encryption keys that you had previously exported from another Matrix client. You will then be able to decrypt any messages that the other client could decrypt.": "Denna process möjliggör import av krypteringsnycklar som tidigare exporterats från en annan Matrix-klient. Du kommer då kunna avkryptera alla meddelanden som den andra klienten kunde avkryptera.",
"The export file will be protected with a passphrase. You should enter the passphrase here, to decrypt the file.": "Den exporterade filen kommer vara skyddad med en lösenfras. Du måste ange lösenfrasen här, för att avkryptera filen.",
......@@ -2392,5 +2392,52 @@
"Toggle this dialog": "Växla den här dialogrutan",
"Move autocomplete selection up/down": "Flytta autokompletteringssektionen upp/ner",
"Cancel autocomplete": "Stäng autokomplettering",
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Lägger till ( ͡° ͜ʖ ͡°) i början på ett textmeddelande"
"Prepends ( ͡° ͜ʖ ͡°) to a plain-text message": "Lägger till ( ͡° ͜ʖ ͡°) i början på ett textmeddelande",
"Unknown App": "Okänd app",
"%(count)s results|one": "%(count)s resultat",
"Room Info": "Rumsinfo",
"Apps": "Appar",
"Unpin app": "Avfäst app",
"Edit apps, bridges & bots": "Redigera appar, bryggor och bottar",
"Add apps, bridges & bots": "Lägg till appar, bryggor och bottar",
"Not encrypted": "Inte krypterad",
"About": "Om",
"%(count)s people|other": "%(count)s personer",
"%(count)s people|one": "%(count)s person",
"Show files": "Visa filer",
"Room settings": "Rumsinställningar",
"Take a picture": "Ta en bild",
"Pin to room": "Fäst i rum",
"You can only pin 2 apps at a time": "Du kan bara fästa två appar på en gång",
"Unpin": "Avfäst",
"Group call modified by %(senderName)s": "Gruppsamtal ändrat av %(senderName)s",
"Group call started by %(senderName)s": "Gruppsamtal startat av %(senderName)s",
"Group call ended by %(senderName)s": "Gruppsamtal avslutat av %(senderName)s",
"Cross-signing is ready for use.": "Korssignering är klart att användas.",
"Cross-signing is not set up.": "Korssignering är inte inställt.",
"Backup version:": "Version av säkerhetskopia:",
"Algorithm:": "Algoritm:",