Commit 9673fbfc authored by Tuomas Hietala's avatar Tuomas Hietala Committed by Weblate

Translated using Weblate (Finnish)

Currently translated at 89.8% (1918 of 2137 strings)

Translation: Riot Web/matrix-react-sdk
Translate-URL: https://translate.riot.im/projects/riot-web/matrix-react-sdk/fi/
parent 2b9cddfc
......@@ -1920,5 +1920,24 @@
"Backup restored": "Varmuuskopio palautettu",
"Go Back": "Takaisin",
"Copy": "Kopioi",
"Upgrade your encryption": "Päivitä salauksesi"
"Upgrade your encryption": "Päivitä salauksesi",
"Unknown (user, session) pair:": "Tuntematon (käyttäjä, istunto) -pari:",
"Your homeserver does not support session management.": "Kotipalvelimesi ei tue istunnonhallintaa.",
"Unable to load session list": "Istuntoluettelon lataaminen ei onnistu",
"Delete %(count)s sessions|one": "Poista %(count)s istunto",
"Backup has a <validity>valid</validity> signature from this session": "Varmuuskopiossa on <validity>kelvollinen</validity> allekirjoitus tästä istunnosta",
"Backup has an <validity>invalid</validity> signature from this session": "Varmuuskopiossa on <validity>epäkelpo</validity> allekirjoitus tästä istunnosta",
"Enable desktop notifications for this session": "Ota käyttöön työpöytäilmoitukset tälle istunnolle",
"Enable audible notifications for this session": "Ota käyttöön ääni-ilmoitukset tälle istunnolle",
"A session's public name is visible to people you communicate with": "Istunnon julkinen nimi näkyy ihmisille, joiden kanssa viestit",
"Someone is using an unknown session": "Joku käyttää tuntematonta istuntoa",
"%(count)s sessions|other": "%(count)s istuntoa",
"%(count)s sessions|one": "%(count)s istunto",
"Hide sessions": "Piilota istunnot",
"Clear all data in this session?": "Poista kaikki tämän istunnon tiedot?",
"Clearing all data from this session is permanent. Encrypted messages will be lost unless their keys have been backed up.": "Kaikkien tämän istunnon tietojen poistaminen on pysyvää. Salatut viestit menetetään, ellei niiden avaimia ole varmuuskopioitu.",
"Session name": "Istunnon nimi",
"You added a new session '%(displayName)s', which is requesting encryption keys.": "Lisäsit uuden istunnon '%(displayName)s', joka pyytää salausavaimia.",
"Loading session info...": "Ladataan istunnon tietoja...",
"New session": "Uusi istunto"
}
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment